Thứ Tư, 7 tháng 10, 2009

Thể thức 20 Bài Tổ trong Nhạc Tài Tử

THỂ THỨC 20 BÀI TỔ
(Nhạc tài tử Nam bộ)

- 3 Nam : Nam Xuân, Nam Ai, Nam Đảo ( đảo ngũ cung)
- 6 Bắc : Lưu thủy , Phú lúc, Bình Bán, Cổ bản, Xuân tình, Tây thi.
- 7 Bài hạ ( Nhạc Lễ): Ngũ đối thượng, Ngũ đối hạ, vạn giá, long Đăng, Long ngâm, Tiếu khúc, Xàng xê.
- 4 Oán ( chính): Tứ đại oán, Phụng Hoàng lai nghi, Phụng cầu hoàng duyên, Giang nam cữu khúc. 4 Oán phụ : Văn thiên tường, Trường tương tư, Thanh dạ đề Uyên, Bình sa lạc nhạn.

I.3 BÀI NAM:
1. Nam Xuân: có 68 câu nhịp tư.
- Lớp 1: có 8 câu, từ câu 1 đến câu 8 ( vô chữ xang)
- Lớp 2: có 8 câu, từ câu 9 đến câu 16.
- Lớp 3: có 4 câu, từ câu 17 đến câu 24, từ câu 21 đến câu 24 (Phản ai).
- Lớp 4: có 8 câu, từ câu 25 đến câu 32.( Trùngnhw lớp 1, từ câu 1 đến câu 8)
- Lớp 5: ( Trống xuân1) có 8 câu, từ câu 33 đến câu 40.
- Lớp 6: ( Trống xuân 2)có 8 câu, từ câu 41 đến câu 48.
- Lớp 7: có 8 câu, từ câu 41 đến câu 48. ( Trùng như lớp 1, từ câu 1đến câu 8)
- Lớp 8: có 8 câu, từ câu 49 đến câu 64. ( Trùng như lớp 2, từ câu 9 đến câu 16)
- Lớp 9: có 4 câu, từ câu 65 đên câu 68. (Trùng với 4 câu 17,18,19,20 của lớp 3)
2. Nam ai: có 84 câu nhịp tư.
+ Nếu đàn từ Nam xuân qua Nam ai thì có thêm 4 câu phản xuân qua Ai.
- Lớp 1: có 8 câu, từ câu 1 đến câu 8. ( vô chữ xang)
- Lớp 2: có 8 câu, từ câu 9 đến câu 16.
- Lớp 3 : có 8 câu, từ câu 17 đến câu 24.
- Lớp 4 : có 8 câu, từ câu 25 đến câu 32. (câu 25 là câu ngăn, từ câu 26-32 trùng với câu 2 đến câu 8 của lớp 1)
- Lớp 5 : có 8 câu, từ câu 33 đên câu 40.( Trùng với câu 9 đến câu 16 của lớp 2)
- Lớp 6 : có 8 câu, từ câu 41 đến câu 48.( Trùng với câu 17 đến 24 của lớp 3)
- Lớp 7 : ( Máy ai 1) có 8 câu, từ câu 49 đến câu 56.
- Lớp 8 : ( Máy ai 2) có 8 câu, từ câu 57 đến câu 64.
- Lớp 9 : có 8 câu, từ câu 65 đến câu 72.( Trùng với câu 1 đến câu 8 của lớp 1)
- Lớp 10: có 8 câu, từ câu 73 đến câu 80.( Trùng với câu 9 đến 16 của lớp 2)
+ Đàn hết bài Nam ai có 80 câu cộng thêm 4 câu phản xuân qua ai là 84 câu.
3. Nam đảo ( đảo ngũ cung) có 48 câu nhịp tư.
- Nếu đàn từ Nam xuân qua Nam đảo thì có thêm 4 câu phản xuân.
- Lớp 1 : có 8 câu, từ câu 1 đến câu 8. ( vô xang)
- Lớp 2 : có 8 câu, từ câu 9 đến câu 16.
- Lớp 3 : có 8 câu, từ câu 17 đến câu 24.
- Lớp 4 : có 8 câu, từ câu 25 đến câu 32.
- Lớp 5 : có 8 câu, từ câu 33 đến câu 40.
- Lớp 6 : có 7 câu, từ câu 41 đến câu 48. (từ câu 41 đên câu 47 trùng với câu 9 đến câu 15 của lớp 2, câu 48 chuyển qua hơi ai, từ Hò tư sang Hò nhứt để qua song cước)
- Song cước : có 15 câu nhịp tư.
- Lớp 1 : có 8 câu, từ câu 1 đến câu 8.
- Lớp 2 : có 7 câu, từ câu 9 đến câu 15.( Từ câu 9 đến câu 14 trùng với câu 1đến câu 6 của lớp 1)
+ Đàn hết bài Nam đảo có 48 câu, cộng thêm 4 câu phản xuân là 52 câu và 2 lớp song cước.
II. 6 BÀI BẮC.
1. Lưu thủy trường. có 32 câu.
- Lớp 1 : có 8 câu, từ câu 1 đến câu 8.( Vô chữ liu)
- Lớp 2 : có 8 câu, từ câu 9 đến câu 16.
- Lớp 3 : có 8 câu, từ câu 17 đến câu 32.
2. Phú lục. có 34 câu.
- Lớp 1 : có 8 câu, từ câu 1 đến câu 8.( vô chữ U)
- Lớp 2 : có 8 câu, từ câu 9 đến câu 16.
- Lớp 3 : có 8 câu, từ câu 17 đến câu 24.
- Lớp 4 : có 10 câu, từ câu 25 đến câu 34.
3. Bình bán chấn. có 44 câu.
- Lớp 1 : có 10 câu, từ câu 1 đén câu 10.
- Lớp 2 : có 12 câu, từ câu 11 đến câu 22.
- Lớp 3 : có 19 câu, từ câu 23 đến câu 32.
- Lớp 4 : có 12 câu, từ câu 33 đến câu 44.
4. Cổ bản. có 34 câu.
- Lớp 1 : có 6 câu, từ câu 1 đến câu 6.( Vô chữ xê)
- Lớp 2 : có 6 câu, từ câu 7 đến câu 12.
- Lớp 3 : có 6 câu, từ câu 13 đến câu 19.
- Lớp 4 : có 7 câu, từ câu 20 đến câu 26.
- Lớp 5 : có 8 câu, từ câu 27 đến câu 34.
5. Xuân tinh. Có 48 câu.
- Lớp 1 : có 14 câu, từ câu 1 đến câu 14.( Vô chữ Cống)
- Lớp 2 : có 16 câu, từ câu 15 đến câu 30.
- Lớp 3 : có 10 câu, từ câu 31 đến câu 40.
- Lớp 4 : có 8 câu, từ câu 41 đến câu 48.
6. Tây thi. Có 26 câu.
- Lớp 1 : có 8 câu, từ câu 1 đến câu 9. ( Vô chữ liu)
- Lớp 2 : có 23 câu, từ câu 10 đên câu 22.
- Lớp 3 : có 4 câu, từ câu 23 đến câu 26.
III. 7 Bài hạ.
1. Ngũ đối thượng. ( Hơi hạ) có 61 câu.
- Lớp 1 : có 16 câu, từ câu 1 đến câu 16. ( Vô chữ Cộng)
- Lớp 2 : có 8 câu, từ câu 17 đến câu 24.
- Lớp 3 : có 8 câu, từ câu 25 đến câu 32.
- Lớp 4 : có 16 câu, từ câu 33 đến câu 48.
- Lớp 5 : có 13 câu, từ câu 49 đến câu 61.( Nếu đàn 60 câu thì bỏ câu 53)
2. Ngũ đối hạ. có 38 câu.
- Lớp 1 : có 9 câu, từ câu 1 đến câu 9.( Vô chữ Liu)
- Lớp 2 : có 6 câu, từ câu 10 đén câu 15.
- Lớp 3 : có 6 câu, từ câu 16 đến câu 21.
- Lớp 4 : có 6 câu, từ câu 22 đến câu 27.
- Lớp 5 : có 11 câu, từ câu 28 đến câu 38.
3. Vạn giá. Có 47 câu.
- Lớp 1 : có 8 câu, từ câu 1 đén câu 8.( Vô chữ Liu)
- Lớp 2 : có 6 câu, từ câu 9 đến câu 14.
- Lớp 3 : có 10 câu, từ câu 15 đến câu 24.
- Lớp 4 : có 14 câu, từ câu 25 đến câu 38.
- Lớp 5 : có 9 câu, từ câu 39 đến câu 47.
4. Long đăng. Có 40 câu.
- Lớp 1 : có 16 câu, từ câu 1 đến câu 16 ( vô chữCộng)
- Lớp 2 : có 12 câu, từ câu 17 đến câu 28.
- Lớp 3 : có 12 câu, từ câu 29 đến câu 40.
5. Long Ngâm. Có 33 câu.
- Lớp 1 : có 8 câu, từ câu 1 đến câu 8.( Vô chữ Xừ)
- Lớp 2 : có 11 câu, từ câu 9 đến câu 19.
- Lớp 3 : có 14 câu, từ câu 20 đến câu 33.
6. Tiểu khúc. Có 29 câu.
- Lớp 1 : có 10 câu, từ câu 1 đến câu 10.( Vô chữ Cộng)
- Lớp 2 : có 7 câu, từ câu 11 đến 17.
- Lớp 3 : có 8 câu, từ câu 18 đến câu 25.
- Lớp 4 : có 4 câu, từ câu 26 đến câu 29.
7 Xàng xê. Có 64 câu.
- Lớp 1 : có 20 câu, từ câu 1 đến câu 20. ( vô chữ Xang)
- Lớp 2 ( Lớp hò): có 16 câu, từ câu 21 đến câu 36.
- Lớp 3 (Lớp xề) : có 12 câu, từ câu 37 đến câu 48.
- Lớp 4( Lớp chót) : có 16 câu, từ câu 49 đến câu 64.
III. 4 OÁN. (Chính)
1. Tứ đại oán. Có 38 câu nhịp 8.
- Lớp đầu : có 7 câu, từ câu 1 đến câu 7. ( vô chữ Liu)
- Lớp Xang dài 1: có 8 câu, từ câu 8 đến câu 15.
- Lớp Xang dài 2: có 8 câu, từ câu 16 đến câu 23.( Trùng với lớp xang dài 1)
- Lớp Xang vắn 1: có 4 câu, từ câu 24 đến câu 27.
- Lớp Xang vắn 2 : có 3 câu, từ câu 28 đến câu 30.( Trùng với câu 24,25,26)
- Lớp Hồi thủ : có 8 câu, từ câu 31 đến câu 38.
2. Phụng hoàng Lai nghi. Có 48 câu nhịp 8.
- Lớp 1 : có 10 câu, từ câu 1 đến câu 10.( Vô chữ liu)
- Lớp 2 : có 12 câu, từ câu 11 đến câu 22.
- Lớp 3 : có 14 câu, từ câu 23 đến câu 36.(Từ câu 23 đến câu 32 trùng với câu 5 đến câu 14)
- Lớp 4 : có 12 câu, từ câu 37 đến câu 48.
3. Phụng cầu hoàng duyên. Có 40 câu nhịp 8.
- Lớp 1 : có 18 câu, từ câu 1 đến câu 18. ( vô chữ Xang)
- Lớp 2 : có 8 câu, từ câu 19 đến câu 26.( Từ câu 19 đến câu 22 trùng với câu 1 đến câu 4 của lớp 1)
- Lớp 3 : có 14 câu, từ câu 27 đến câu 40.
4. Giang nam cửu khúc. Có 58 câu nhịp 8.
- Lớp 1 : có 16 câu, từ câu 1 dến câu 16. ( vô chữ liu)
- Lớp 2 : có 9 câu, từ câu 17 đến câu 34. (từ câu 17 đến câu 25 trùng với câu 1 đến câu 9, từ câu 27 đến câu 34 trùng với câu 9 đến câu 16 của lớp 1)
- Lớp 3 : có 13 câu, từ câu 36 đến câu 47.
- Lớp 4 : có 11 câu, từ câu 48 đến câu 58.

Hết 20 bài tổ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét