Thứ Năm, 4 tháng 6, 2009

Tài liệu cho Violon

Violin:
- Suzuki Violin School - Vol 1
- Suzuki Violin School - Vol 2
- Suzuki Violin School - Vol 3
- Suzuki Violin School - Vol 4
- Suzuki Violin School - Vol 5
- Suzuki Violin School - Vol 6
- Suzuki Violin School - Vol 7
- Suzuki Violin School - Vol 8
- Suzuki Violin School - Vol 9
- Suzuki Violin School - Vol 10

- Basics Violin Method
--Password để giải nén: themusicianslibrary

- "Picture yourself playing violin" (file iso).
--Link gốc bắt đầu từ part 2 (không có part 1?????). Bạn nào cần thử download xem. Good luck

--Tác giả: Bridgette Seidel
--Step-by-step instruction for proper fingering and bowing techniques, reading sheet music and more
--

- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part02.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part03.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part04.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part05.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part06.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part07.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part08.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part09.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part10.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part11.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part12.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part13.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part14.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part15.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part16.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part17.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part18.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part19.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part20.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part21.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part22.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part23.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part24.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part25.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part26.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part27.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part28.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part29.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part30.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part31.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part32.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part33.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part34.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part35.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part36.rar
- PicturYourslayiiolin_Hendoone.part37.rar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét