Thứ Năm, 4 tháng 6, 2009

Tài liệu cho guitar bass

Guitar bass:
- BASS GUITAR - For Beginner to Advanced Students
- Lessons With the Greats: Bass Guitar
- Bass Fitness - An Exercising Handbook
- 70s Funk and Disco Bass: 101 Groovin' Bass Patterns
- Teach Yourself VISUALLY Bass Guitar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét